Ikec Hoorn Trigoon

Pedagogisch Klimaat

Het IKEC Hoorn

We gaan een integraal kindcentrum bouwen.

ikec-schoolklimaat1.jpg?>

Als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg

Veranderingen zoals Passend Onderwijs en transitie Jeugdzorg.
Maar ook invoering van de Wet Werk en Zekerheid, focus op integratie van onderwijs en zorg en ideeën die er bestaan rond integratie van SO, SBO en BAO hebben er in Hoorn voor gezorgd dat een aantal partners binnen dat spectrum met elkaar om tafel ging vanuit de idee: "als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg." Binnen de organisaties was namelijk duidelijk dat voortgaan op dezelfde weg geen oplossingen ging bieden voor de complexe problemen en vraagstukken die door de ontwikkelingen waren/gingen ontstaan. En dat verregaande samenwerking met verschillende belanghebbenden in de verschillende domeinen stukjes van de oplossingspuzzel zou kunnen opleveren.

Met in het achterhoofd de veel besproken ideeën voor integrale kindcentra in den lande, kropen ongeveer 6 jaar geleden zes organisaties bij elkaar om tafel om te brainstormen over intensieve samenwerking om het hoofd te kunnen bieden aan problemen die voor lagen, maar ook om een beter antwoord te kunnen vinden op de vraag hoe je van passend onderwijs en de transitie jeugdzorg samen een succes zou kunnen maken.

ikec-schoolklimaat2.jpg?>

Zes organisaties

Zes organisaties in de regio Hoorn hebben daarop een gezamenlijke visie ontwikkeld voor een IKEC voor kinderen van 0-12 jaar.
Zij willen de pedagogische basis voor de groep kwetsbare kinderen met een specifieke leer- en ontwikkelbehoefte versterken, met de bedoeling vanuit één pedagogische visie en één aanpak maatwerk te leveren aan kinderen die vroegtijdig binnenkomen, met het ultieme doel terugkeer naar het reguliere onderwijs, de reguliere opvang, peutergroepen of bij de ouders thuis. Hiervoor wordt een concept ontwikkeld waarin dat zo optimaal mogelijk kan. Een concept waarin flexibel kan worden omgegaan met niveaus, met groepen, met leslokalen, met groepsgrootte, met de inzet van medewerkers etc., maar waarbinnen ook voldoende structuur wordt geboden voor kinderen die dat nodig hebben. Voor kinderen waarvan wordt vastgesteld dat terugkeer naar regulier niet mogelijk is, blijft het IKEC de lesplaats waar kinderen worden voorbereid op de stap naar het middelbaar onderwijs.

Bij dit initiatief zijn betrokken: SBO De Wissel, SBO De Piramide, SO De Eenhoorn, Stichting Kinderopvang Hoorn en CVD Tamarinde van Parlan, in nauw overleg met samenwerkingsverband De Westfriese Knoop.

ikec-schoolklimaat3.jpg?>

Ikec jonge kind

In de afgelopen jaren is hard gewerkt aan het scherpen van de ideeën over samenwerking, de visie, het betrekken van steeds meer mensen bij het idee en zijn de eerste concrete stappen gezet.
In de gemeenteraad de vaststelling van de IKC-visie en de vaststelling van het huisvestingsbeleid PO met daarin opgenomen een nieuw gebouw voor dit project, het aanstellen van projectmanagement, het besluit in het klein vast te gaan beginnen en het aanstellen van een coördinator.

Het eerste resultaat van de intensieve samenwerking was de start van het IKEC Jonge Kind in september 2017 op locatie Scheerder (De voormalige onderbouw-locatie van SBO De Piramide). Een klein stukje van de gewenste toekomst waarin een integraal aanbod van zorg, gespecialiseerd onderwijs en opvang wordt geboden voor kinderen van 2-6 jaar ging daarmee van start.

Dit IKEC Jonge Kind was de voorloper van het IKEC 0-12 jaar dat in de komende jaren - mede op basis van de ervaringen uit het IKEC Jonge Kind - verder wordt ontwikkeld. Medio 2021-2022 zal de nieuwe organisatie ook beschikken over een nieuw gebouw op locatie Hockeyvelden, tegenover het stadhuis in Hoorn. Zoals altijd laat de bouw nog wat op zich wachten, maar van uitstel gaat zeker geen afstel komen.

ikec-schoolklimaat4.jpg?>

Expertise

Een belangrijke pijler is de E van IKEC.
De expertisefunctie die - t.b.v. reguliere scholen, opvang en peutergroepen - onderdeel uitmaakt van het toekomstige IKEC. Het doel van het IKEC is dat zo veel mogelijk kinderen in hun eigen omgeving onderwijs, zorg en opvang ontvangen. De expertisefunctie betekent dat er meer ondersteuning en nog meer samenwerking komt met reguliere scholen, opvang en peutergroepen waardoor zij nog beter ondersteund kunnen worden om kinderen binnen boord te houden.

ikec-schoolklimaat5.jpg?>

Wij houden u op de hoogte

Een spannende en drukke tijd ligt voor ons.
Er is nog veel uit te werken, veel te bedenken, veel te ontwikkelen en veel nog onbekend. Maar met elkaar zijn we inmiddels ruim 6 jaar aan de slag, bezig er iets heel moois van te maken. Wetende wat we voor ogen hebben en wetende dat de huidige samenwerking sterk genoeg is om de vele moeilijke situaties en besluiten die we in dit traject nog gaan tegenkomen op te pakken en aan te gaan. We houden u op de hoogte.