Ikec Hoorn Trigoon

Verlof en verzuim

Verlof en verzuim IKEC

Hoe gaan wij hier mee om.

Verzuim

Wanneer uw kind ziek is of een medisch specialist moet bezoeken mag het verzuimen.
Wij stellen het op prijs als u verzuim van uw kind tussen acht uur en half negen meldt bij de locatie die uw kind bezoekt. Het verzuim wordt geregistreerd. Bij veelvuldig verzuim is het mogelijk dat wij met u in gesprek willen gaan. 

Verlof

Alleen bij heel bijzondere omstandigheden kan buiten de schoolvakanties verlof worden gegeven.
U vraagt dit tijdig aan met behulp van een formulier dat u opvraagt bij de administratie van de school.
De directeur van de school moet toestemming geven.

Wij verstaan onder bijzondere omstandigheden
• Feestelijke of droevige familie-omstandigheden
• Verplichte vakantiedata voor ouder(s) vanuit het werk (Hiervoor is een verklaring van het bedrijf noodzakelijk.)
• Speciale dagen i.v.m. geloofs- of levensovertuiging

Het verlof mag nooit verleend worden in de eerste twee lesweken van een nieuw schooljaar. De richtlijnen omtrent het verlof zijn afkomstig van het ministerie voor onderwijs en liggen ter inzage bij de administratie van de school. In het algemeen wordt géén vrij gegeven voor weekend-uitstapjes, vroegtijdig vertrek vakantiebestemming enz. In de leerplichtwet is nl. vastgelegd dat extra verlof van kinderen voor vakanties buiten de vastgestelde schoolvakantieperiodes niet mogelijk is.

In overleg met de directie kan er uiteraard ook verlof verleend worden voor andere bijzondere (gezins)omstandigheden. Omdat het jaarrooster een aantal lange weekenden bevat en een schooljaar toch ook nog een aantal vakanties bevat, is het verstandig om dan uw vakantie/weekend te bespreken. 

Luxe verlof

Misschien heeft u al opgevangen dat de regels voor het verlenen van “luxe verlof” strenger moeten worden toegepast.
Dat geldt ook voor de controle daarop door de leerplichtambtenaren. Dat betekent dat wij geen toestemming mogen geven voor verlof voor vakantie buiten de reguliere schoolvakanties. (Daarop is maar één uitzondering: zie toelichting). Ook bij twijfel over de afwezigheid van een leerling overleggen wij met de leerplichtambtenaar.