Ikec Hoorn Trigoon

Medezeggenschapsraad

Ouders kunnen op school meepraten en meebeslissen.

Dit is geregeld in de wet op de medezeggenschap.

De MR bevordert de openheid en het overleg in de school.

De raad bestaat uit leden die uit en door het personeel zijn gekozen en leden die zijn gekozen overeenkomstig het reglement.
Het aantal personeelsleden en ouderleden is gelijk.
In het reglement van de MR zijn de wettelijke bevoegdheden en procedures vastgelegd o.a. de zittingsduur van de leden, verkiezingen, instemmings- en adviesbevoegdheden, geschillenregeling en regels m.b.t. de besluitvorming.

Naast algemene taken en bevoegdheden van de MR zijn er ook specifieke taken en bevoegdheden zoals:
- instemmingsbevoegdheid m.b.t. het schoolbeleid, zowel onderwijsinhoudelijk als organisatorisch
- adviesbevoegdheid m.b.t. het schoolbeleid, personeelsbeleid en leerlingenbeleid

De notulen van de MR zijn openbaar.
Er is ook een gemeenschappelijke MR (GMR) met de andere scholen van Stichting Trigoon.
Wilt u meer weten? Of wilt u zitting nemen in de MR?
Neemt u dan contact op met de administratie van de school.