Ikec Hoorn Trigoon

Klachtenprocedure

Wij hopen op een goede samenwerking met u.

Soms gaat er toch iets mis en ontstaat er een klacht. Wij hanteren dan de klachtenregeling van ons bestuur.

Klachten

Wij doen ons uiterste best om misverstanden en fouten te voorkomen, maar natuurlijk gebeurt het wel eens.
U bent altijd welkom om dit te bespreken, zodat we gezamenlijk tot een oplossing kunnen komen.
Wanneer u klachten heeft over de gang van zaken op school, kunt u dit het beste eerst melden aan de school: aan de groepsleerkracht of de directeur, of aan allebei. Als overleg met de school geen oplossing biedt, kunt u contact opnemen met het schoolbestuur.

Het IKEC hanteert de klachtenregeling van Stichting Trigoon. Deze is gebaseerd op de relevante wettelijke bepalingen. Veruit de meeste klachten ten aanzien van de dagelijkse gang van zaken kunnen in onderling overleg tussen ouders, leerlingen, personeel en schoolleiding afgehandeld worden. Indien dat niet mogelijk is, of indien de afhandeling niet naar tevredenheid is gebeurd, kan men gebruik maken van de klachtenregeling.
Specifiek klachten omtrent seksuele intimidatie, agressie en geweld, dienen op een voor alle betrokkenen zo zorgvuldig mogelijke wijze te worden afgehandeld. Het IKEC heeft een aantal interne vertrouwenspersonen aangesteld, die met name zijn aangewezen als eerste opvang van leerlingen en/of ouders die een dergelijke klacht hebben. Indien het interne traject geen oplossing biedt, kan hij/zij helpen de klacht door te zetten naar een extern traject.

Klachten op het meer schoolinhoudelijke vlak kunnen, indien intern op school geen oplossing wordt gevonden of de klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost, direct worden voorgelegd aan de Landelijke Klachtencommissie voor het Algemeen Bijzonder Onderwijs. De klachtencommissie neemt na ontvangst van de schriftelijke klacht deze – mits ontvankelijk - in behandeling. Beide partijen (klager en school) worden altijd in de gelegenheid gesteld hun mening te geven.

Na behandeling van de klacht, doet de klachtencommissie uitspraak en geeft een advies aan het bestuur van de school. Het bestuur van de school beslist uiteindelijk wat er met dit advies gebeurt.

Landelijke Klachtencommissie voor het Algemeen Bijzonder Onderwijs (LKC)
Postbus 82324
2508 EH DEN HAAG
t.a.v. Ambtelijk Secretariaat

Vertrouwensinspecteurs voor onderwijs en kinderopvang

Een luisterend oor en een goed advies.
In het onderwijs en de kinderopvang kunt u worden geconfronteerd met onwenselijke situaties. Als u te maken krijgt met of kennis heeft van: 
- mogelijk seksuele intimidatie en seksueel misbruik
- psychisch en fysiek geweld
- discriminatie en radicalisering
kunt u terecht bij de vertrouwensinspecteurs van de Inspectie van het Onderwijs.
De vertrouwensinspecteur luistert, informeert en adivseert. Samen met u probeert de vertrouwensinspecteur tot de juiste vervolgstappen te komen. 
In een aantal gevallen is het verplicht onverwijld contact op te nemen met de vertrouwensinspecteur. In het schema ziet u in welk geval en voor wie die verplichting geldt. 


Onderwijs
Besturen, directies, medewerkers, vertrouwenspersonen, ouders en leerlingen/studenten kunnen de vertrouwensinspecteur bellen wanneer in of rond de school signalen zijn over:
- mogelijk seksuele intimidatie en seksueel misbruik
- psychisch en fysiek geweld
- discriminatie en radicalisering
Een bestuur is verplicht onverwijld te overleggen met de vertrouwensinspecteur over een mogelijk zedenmisdrijf door een met taken belast persoon tegen een minderjarige leerling/student.


Kinderopvang
Houders, medewerkers, gastouders en ouders kunnen de vertrouwensinspecteur bellen wanneer in of rond een kinderopvanglocatie signalen zijn over:
- mogelijk seksuele intimidatie en seksueel misbruik
- psychisch en fysiek geweld
Heeft een houder een vermoeden van een mogelijk zedenmisdrijf of een mogelijke mishandeling van een opgevangen kind door een met taken belast persoon, dan is hij verplicht onverwijld te overleggen met de vertrouwensinspecteur. 
Betreft het vermoeden de houder zelf, dan is een met taken belast persoon verplicht direct aangifte te doen. 


Wat doet de vertrouwensinspecteur?
De vertrouwensinspecteur luistert en informeert. Zonodig adviseert de vertrouwensinspecteur, bijvoorbeeld over het indienen van een formele klacht of het doen van aangifte. Als uit een gesprek van een bestuur of een houder met de vertrouwensinspecteur blijkt dat er sprake is van een redelijk vermoeden van een strafbaar feit, wijst de vertrouwensinspecteur hen op de aangifteplicht. 


Bijzondere geheimhouding
De vertrouwensinspecteur moet, als het een geval van seksueel misbruik of seksuele intimidatie betreft, geheimhouden wat hem door slachtoffers of hun vertegenwoordigers is toevertrouwd. 


Vrijstelling aangifteplicht en verschoningsrecht
De vertrouwensinspecteur is vrijgesteld van het doen van aangifte bij een melding van een vermoeden van seksueel misbruik of seksuele intimidatie. De vertrouwensinspecteur hoeft in rechtszaken dan ook geen getuigenis af te leggen van wat onder zijn bijzondere geheimhoudingsplicht valt. 


Geen waarheidsvinding
De vertrouwensinspecteur luistert, informeert en adviseert. Hij doet geen onderzoek of een melding terecht is. In het geval van mogelijke strafbare feiten kan de politie aan waarheidsvinding doen. 

Bijzondere begrippen
- zedenmisdrijf: wetboek van strafrecht (titel XIV: misdrijven tegen de zeden). Zaken als een leraar die een seksuele relatie met een minderjarige leerling heeft, een pedagogische medewerker die kinderen op een ongepaste wijze aanraakt of een leraar die een leerling via SMS'jes benadert met als uiteindelijk doel het maken van een seksueel contact ("grooming").
- met taken belaste personen: leraren, pedagogisch medewerkers, ondersteunend personeel, gastouders, stagiaires en vrijwilligers. 
- houder kinderopvang: een ondernemer die een kindercentrum of gastouderbureau exploiteert. 
- (School)bestuur: orgaan dat eindverantwoordelijk is voor zijns chool/scholen en de kwaliteit van het onderwijs.


www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/vertrouwensinspecteurs/


0900 111311 (lokaal tarief) alle werkdagen , 08:00 - 17:00 uur