Ikec Hoorn Trigoon

De rol van ouders

De rol van ouders is cruciaal in het onderwijs.

Ouders kennen hun kind immers het beste en alleen door intensief samen te werken komen we tot de juiste aanpak van de problemen van “onze” kinderen. Vertrouwen hebben in elkaars kunnen en elkaar goed informeren zijn hierin belangrijke sleutelbegrippen.

Het IKEC is een streekschool

Even binnenlopen om iets te zeggen of te vragen zoals op de basisschool, is daardoor minder makkelijk.
Wij vinden het dan ook van groot belang om waar nodig actief en intensief contact met elkaar te houden. Naast de vaste momenten, die hieronder worden beschreven, wordt er veelvuldig gebruik gemaakt van mailcontact en telefoongesprekken met de leerkrachten (uiteraard buiten schooltijden).

Vaste contacten

Kennismakingsgesprek
Alle ouders maken persoonlijk kennis met de directeur van de school.
Kennismakingsavond voor ouders van nieuwe leerlingen op deze avond wordt kennisgemaakt met het team

Thema avond
op deze avond staan een of meer schoolvakken centraal. Ouders krijgen bijvoorbeeld zelf les en ervaren zo waarom en hoe wij rekenen, lezen, Rots & Water of Kanjertraining aanbieden. Een avond over PBS behoort ook tot de mogelijkheden.

Voorlichtingsavond
informatie voor alle ouders van kinderen die in het lopende schooljaar 12 jaar worden, met betrekking tot het voortgezet onderwijs en de inhoud van het onderzoek.

Spreekavonden
Driemaal per jaar voert de leerkracht een zogeheten twintigminutengesprek. In september/oktober worden de doelen en verwachtingen voor uw kind voor het komende schooljaar besproken. In januari/februari worden de eerste resultaten besproken en in juni komen, aan de hand van uitgebreide rapportages de vorderingen en de hele ontwikkeling van uw kind aan bod. Een week voor dit gesprek krijgt u het rapport thuis, wij ontvangen graag een getekend exemplaar van u retour!

Specifieke behandelaars

Contact met logopediste, remedial teachers: gesprekken over specifieke trainingen en behandelingen worden vaak gepland tijdens de spreekavonden, maar vinden ook op afspraak plaats.

Daarnaast is er schriftelijke informatie:
• De schoolgids
• De website
• Ons ouderportaal Basisonline wordt ingezet voor (onder meer)
• De groepsnieuwsbrief, met informatie over de dagelijkse gang van zaken in de groep
• De schoolbrede nieuwsbrief

Mocht u eens willen spreken met een “collega-“ ouder, dan kunt contact opnemen met het bestuur van onze oudervereniging: oudervereniging@ikec-hoorn.nl