Ikec Hoorn Trigoon

Ontwikkelingsperspectief

Voor ieder kind wordt
ontwikkelingsperspectief gemaakt.

Dit is een document waarin alle factoren staan genoemd die invloed hebben op het leren van het kind. Zowel sterke als zwakke kanten van het kind en zijn omgeving worden in beeld gebracht, voor zover bekend.

ikec-ontwikkelingsperspectief1.jpg?>

Er wordt niet alleen gekeken naar intelligentie en schoolprestaties.

Ook wordt er gekeken naar de sociaal-emotionele ontwikkeling, de werkhouding, de lichamelijke en taalontwikkeling, de thuissituatie en de onderwijsleeromgeving.
Op basis van al deze informatie wordt een verwachting geformuleerd over het leren van het kind. Zo kunnen we het onderwijsaanbod plannen op basis van de verwachting en kan een leerling zich zo optimaal mogelijk ontwikkelen. Werken vanuit een ontwikkelingsperspectief gaat dan ook uit van het benutten van de mogelijkheden en talenten van leerlingen.

Zwakke kanten worden zoveel mogelijk verbeterd of gecompenseerd. Zo wordt stapje voor stapje toegewerkt naar een niveau van voortgezet onderwijs, het zogenaamde ‘uitstroomperspectief’. Vanaf een didactische leeftijd van 40 maanden (eind groep 6 van het basisonderwijs) wordt het uitstroomperspectief benoemd.

Dit is een wettelijke verplichting voor SBO scholen.

ikec-ontwikkelingsperspectief2.jpg?>

Evaluatie

Elk half jaar wordt dit ontwikkelingsperspectiefplan geëvalueerd en waar nodig bijgesteld.
Ouders ontvangen twee keer per jaar het handelingsgericht begeleidingsplan van hun kind, dat zij ook moeten ondertekenen. Dit plan is gekoppeld aan het ontwikkelingsperspectief, dat de verantwoordelijkheid van de school is.