Ikec Hoorn Trigoon

Ondersteuning

Aandacht en ondersteuning in het onderwijs.

Binnen het IKEC is om de groepen heen veel extra ondersteuning, ook van externe disciplines

Logopedie

Logopedie op het IKEC vanuit LogoComm; praktijk voor logopedie en communicatie 

Het IKEC verzorgt voor kwetsbare kinderen een sterke pedagogische en didactische basis, liefst in de nabije omgeving van thuis. Kwetsbare kinderen die extra behoefte hebben aan ondersteuning, begeleiding en zorg, worden door het IKEC in deze behoefte voorzien. Het IKEC: samen voor het kind! (bron; samen voor het kind, met een sterke pedagogische basis! Visie van de ketenpartners van het IKEC, Hoorn, voorjaar 2016).

Vanuit logopedisch perspectief bestaat deze extra ondersteuning o.a. uit het investeren in de begeleiding van de ontwikkeling van de sensorische informatieverwerking, in het correct leren kauwen en slikken, in de spraak/taalontwikkeling en in de communicatieve interactie.  

Dit gebeurt op individueel niveau en altijd in samenwerking met de ouders/verzorgers.De spraak/taalontwikkeling is een belangrijke pijler van de ontwikkeling van kinderen. Niet alleen voor hun communicatieve vermogens, maar ook voor hun sociale vaardigheden, (begrijpend) lezen en spellen. De logopedist besteedt in de logopedische behandeling aandacht aan het ontwikkelen van de communicatieve vaardigheden en/of alternatieve strategieën die het leerproces en het socialisatieproces, en dus het welbevinden, ten goede komen. 

Logopedisten met een SO en/of SBO-achtergrond en die verbonden zijn aan LogoComm, zijn gewend kinderen te ondersteunen in het onderwijs, bij wie de ontwikkeling niet vanzelfsprekend gaat. Zij hebben de expertise en de therapeutische vaardigheden om hun kennis over te brengen op al diegenen die betrokken zullen zijn bij de kinderen op het IKEC (ouders, begeleiders, leerkrachten, paramedici), om mee te denken en om samen te werken in multidisciplinair verband. Op grond van de zorgplicht zal het IKEC moeten uitgaan van een ondersteuningsplan. Er moet deskundigheid worden gegarandeerd en ouders zullen in het proces moeten worden betrokken. Bij een nadere uitwerking van de zorgplicht kan de logopedist een rol spelen. De logopedist werkt altijd volgens een logopedisch ondersteuning/behandelplan, welke na overleg met en na goedkeuring van ouders in dienst treedt. 

Ouders worden klant bij LogoComm; praktijk voor logopedie en communicatie. Op deze manier wordt ouderparticipatie gewaarborgd. Ouderparticipatie is een voorwaarde die wordt gesteld door de zorgverzekeraars, op basis waarvan logopedische begeleiding wordt vergoed. De logopedische begeleiding vindt plaats op verwijzing van de huisarts/medisch specialist. 

Het IKEC en LogoComm: samen voor het kind! 

Chantal Barten, praktijkhoudster LogoComm; praktijk voor logopedie en communicatie. Ilse Olivier, Nicoline Sijpheer, Constance Willemen, en Sanne Burggraaf logopedisten werkzaam bij LogoComm.

Kinderoefentherapie & Kinderfysiotherapie Fysiohoorn

WIE ZIJN WIJ?

FysioHoorn is een praktijk voor fysiotherapie en oefentherapie Mensendieck. We zijn gespecialiseerd in fysiotherapie, handtherapie, manuele therapie, oefentherapie, kinderfysiotherapie en kinderoefentherapie. De praktijk is gevestigd in Hoorn-Noord. We hebben nevenvestigingen in de locaties van het IKEC, de Stormvogel en in sportcentrum Vredehof. 

Welke rol hebben wij binnen het IKEC? Binnen het IKEC behandelen wij al langere tijd kinderen die problemen ervaren in hun fijne- en grove motoriek en kinderen met prikkelverwerkingsproblemen.

We werken op dezelfde manier en op dezelfde voorwaarden als in de praktijk. We doen dit op een speelse en ontspannen manier, zodat het kind zich veilig en prettig voelt en in staat is om nieuwe vaardigheden te leren. Door op de locaties te werken is er direct contact met iedereen die betrokken is bij het kind. Zo sluit de behandeling het beste aan bij het functioneren van het kind in zijn omgeving. 

HOE VERLOOPT DE BEHANDELING?

Iedereen heeft in zijn kinderjaren leren bewegen. Spelenderwijs ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek. Meestal gaat dat goed en bijna ongemerkt. Maar bij sommige kinderen duurt het langer of wijkt de ontwikkeling af van wat gebruikelijk is. Dat kan komen door een aandoening aan de zintuigen, organen, het zenuwstelsel of het houdings- en bewegingsapparaat. Hierdoor kunnen kinderen te weinig motorische ervaring opdoen. Ze hebben meer oefening nodig om een bepaalde vaardigheid onder de knie te krijgen. Of zij moeten leren met minder mogelijkheden zo optimaal mogelijk verder te leven Het doel van de behandeling is het aanleren van motorische activiteiten en/of het in kaart brengen van het prikkelverwerkingsprofiel, zodat het kind mee kan doen met leeftijdsgenootjes en weer met plezier kan functioneren. We sluiten zoveel mogelijk aan bij de motivatie en interesses van het kind. Ouders en leerkrachten krijgen daarnaast spel en oefenadviezen mee om aan de slag te gaan. Gedurende de behandelperiode wordt het motorisch functioneren regelmatig geëvalueerd. 

IS ER VERGOEDING DOOR DE ZORGVERZEKERING MOGELIJK?

Indien het kind verzekerd is bij een verzekeraar waar een contract mee is afgesloten, loopt de vergoeding via de verzekeraar. Vanuit de basisverzekering heeft het kind recht op 18 behandelingen, de ouders betalen daarbij geen eigen risico. Een uitzondering wordt gemaakt bij chronische aandoeningen. Indien de aandoening op de lijst met chronische aandoeningen staat kan een chronische indicatie worden aangevraagd. Er is dan recht op een onbeperkt aantal behandelingen per jaar. 

lees meer

Motorische Remedial Teaching (MRT)

“MRT kan gedefinieerd worden als het verlenen van extra onderwijshulp in het kader van de bewegingsopvoeding. Zij richt zich op de ontwikkeling van het bewegingsgedrag van het kind. Voor veel cognitieve vakken, met name voor lezen en rekenen, bestaat extra hulp in de vorm van remedial teaching. Als kinderen in de klassensituatie niet mee kunnen komen, bestaat de mogelijkheid tot remediëren.” Dit geldt ook voor het bewegingsonderwijs.  
“De algemene doelstelling van MRT kan omschreven worden als het behouden of verkrijgen van plezier in spelen en bewegen, waardoor ook minder vaardige bewegers een langdurige bewegingsmotivatie kunnen ontwikkelen. Het succesvol deelnemen aan bewegingssituaties die het kind dagelijks tegenkomt staat hierbij centraal.” 
Daarnaast is het bij MRT erg van belang dat de ouders van het kind betrokken worden bij het proces.   

https://www.mrtinbeweging.net/mrt  

Beeldcoaching

Beeldcoaching als kwaliteitsinstrument binnen het IKEC

Op het IKEC proberen wij op verschillende manieren onze kwaliteit te bewaken en te vergroten. Kwaliteit valt of staat met de vaardigheden en het pedagogisch tact van onze leerkrachten en begeleiders. Zij zijn de belangrijkste factor als het er om gaat onze doelen met de kinderen te bereiken, maken wij gebruik van beeldcoaching. Maar wat is dat en hoe zetten wij dat in? 

Wat is beeldcoaching? 

Bij beeldcoaching worden filmopnames gemaakt in de schoolsituatie (in de klas, de gangen of op het schoolplein), waarna de beelden door de groepscoach met de leerkrachten en/of begeleiders worden bekeken en besproken. Het is een krachtige vorm van coaching omdat de overdracht via beeld zorgt dat de leerkracht en/of begeleider vaak zélf inzicht krijgt in wat er speelt. Vanuit de beelden worden verbeterpunten gehaald om ons onderwijs en onze begeleiding nog beter te maken. 

Wat betekent dit voor uw kind en hoe wordt er omgegaan met de beelden? 

De kinderen zijn er aan gewend dat de groepscoaches in de klassen komen observeren. Soms wordt de observatie ondersteund door een videocamera. De eerste keer vragen de kinderen soms waarom je komt filmen en doen ze soms anders dan anders. Maar in de daarop volgende keren ervaren zij dit als normaal. Nadat de beelden bekeken zijn door de beeldcoach en de leerkracht en/of begeleider worden de beelden vernietigd. Een enkele keer worden de beelden gebruikt ter ondersteuning van het leerproces van groepscoaches wanneer hij/zij de opleiding beeldcoaching volgt, waarna de beelden alsnog worden vernietigd. Omdat het verhogen van de onderwijskwaliteit door beeldcoaching een belangrijk onderwijsdoel is, waaraan wij werken binnen onze lerende en ontwikkelende organisatie, gaan we ervan uit dat u akkoord bent met onze werkwijze. Mocht u om gegronde reden bezwaar maken, dan kunt u dat uiteraard laten weten aan de teamleider van de locatie waar uw kind les krijgt. Er zal dan gezocht worden naar een passende oplossing. 

Wij gaan ervan uit u op deze manier voldoende te hebben geïnformeerd over onze werkwijze rondom beeldcoaching. 

Extra sportactiviteiten

Elk schooljaar krijgen we de schoolsportagenda vanuit de gemeente Hoorn. Per schooljaar wordt er bekeken aan welke sportactiviteiten we kunnen deelnemen.  
Daarnaast hebben we een jaarlijkse sportdag en de Koningsspelen (spelletjesdag). 
We proberen naast de reguliere gymlessen ook verschillende sportclinics aan te bieden. Om de leerlingen kennis te laten maken met verschillende sporten en verenigingen.  
Verder bieden wij ook ieder jaar extra gymles aan na schooltijd. De leerlingen kunnen zich hiervoor vrijwillig inschrijven. De kosten hiervoor zijn €2,- per les. 

Speltherapie

Wanneer is speltherapie een goede hulpvorm en hoe meld je een kind aan?
Speltherapie is een vorm van psychotherapie, waarbij het spel en de therapeutische relatie gebruikt wordt om een kind vooruit te helpen. De therapie vindt plaats in de spelkamer. Die is zo ingericht dat het kind zoveel mogelijk vrijheid heeft om met allerlei speelgoed en expressiemateriaal te spelen: playmobil, een zandwatertafel, materiaal voor rollenspel, dieren, voertuigen, gezelschapsspellen, teken- en knutselmateriaal, etc.
Speltherapie is voor kinderen van 3 tot en met 12/13 jaar geschikt, maar ook voor mensen die op deze ontwikkelingsleeftijd functioneren.  


Waarom spelen als middel?
Spel is een natuurlijke uitingsvorm van kinderen en eigenlijk dé taal kinderen. Praten vinden ze vaak lastig(er), vooral om de juiste woorden te geven aan hun gevoelswereld. Spelen geeft de gelegenheid om te ontspannen en om gedachten, gevoelens en wensen te uiten.


Wat maakt spelen therapeutisch?
De spelkamer biedt de veilige plek om ervaringen te verwerken en om te experimenteren met nieuw gedrag. 
Hierbij is de basishouding van de speltherapeut belangrijk. Ze probeert vanuit deze professionele houding (volgend, empathisch, voorspelbaar) zo’n sfeer neer te zetten, dat het kind het vertrouwen, de veiligheid en de acceptatie voelt om zich via het spel te durven uiten. Van daaruit kan de speltherapeut het kind helpen middels het spel (soms ook uit het spel) om emotioneel, relationeel en cognitief nieuwe inzichten te verwerven. 
De speltherapeut volgt het kind in zijn spel, brengt onder woorden wat er gebeurt in het spel en/of speelt mee. De speltherapeut sluit aan bij de initiatieven van het kind, leert hierdoor de speeltaal van het kind begrijpen en kan ondersteuning geven bij het uiten en verwerken van problemen.
Speltherapie zorgt ervoor dat het kind zich volledig gehoord en gezien voelt. Ook is er ruimte om emoties te (leren) herkennen en om ze te (leren) uiten. Tevens kan het kind met steun van de speltherapeut (nieuwe) succeservaringen opdoen, problemen oplossen, ingrijpende gebeurtenissen beter een plek geven en groeien in het zelfvertrouwen.


Mocht je nog meer willen weten: lees meer
Of kijk op www.speltherapie.net of www.vaktherapie.nl of bekijk allerlei filmpjes op youtube (zoek Speltherapie)


Jolanda Vervloet, geregistreerd speltherapeut
Werkdagen donderdag en vrijdag